درباره یادینه

یادینه! یادگیری بدون مرز

باید جهانی اندیشید. اقیانوس علم را به مانند برکه ای ندانیم که در قالب مرزها و جغرافیا قابل حصار باشد. گروه ما در یادینه با این تفکر پیش می رود. دیروز شعار ما ” یادینه! سیستم یادگیری جمعی” بود. اما با تغییراتی که در راهبردهای خود داریم می دهیم، به سمت شعار “یادینه! یادگیری بدون مرز” پیش می رویم. این اعتقاد ماست. ما می خواهیم خارج از چارچوب ها و بروکراسی های پیجیده، خارج از مرزبندی های نژادی و عرفی، تنها به انتشار دانش بپردازیم. اگر ما چیزی می دانیم و می توانیم آن را به یک فراگیرنده در نقاط محروم کشورمان، یا یک جنگ زده در عراق و افغانستان و یا حتی یک لرد زاده در قلب بریتانیا بیاموزیم، این وظیفه ماست. این وظیفه انسانی ماست. و اگر چیزی میاموزیم که فکر می کنیم به نحوی برای دیگران مفید است، می توانیم آن را انتشار دهیم. این داده منتشر شده در یادینه، خودش طالب خودش را پیدا می کند. این حداقل وظیفه انسانی ماست. در استراتژی جدید ما، مهم نیست دانش از کجا می آید و به کجا می رود. همین که علم را شده حتی از چین بگیریم و به یک فراگیرنده آن در هر جایی از این دنیا برسانیم، به هدفمان رسیده ایم. شما هم می توانید در این راه یاریمان نمایید. به زودی با معرفی تغییرات بیشتر و راه های یاری، با شما خواهیم بود.”